Trastorn de l’Espectre Autista

15/06/2023
Infància

Què és el TEA?

És un grup de trastorns del neurodesenvolupament que s’inicien a la primera infància, es mantenen al llarg del temps i es caracteritzen per la presència de dificultats en la comunicació́, la interacció́, la conducta i la capacitat simbòlica.

El manual de diagnòstic DSM 5 de l’APA (American Psychiatric Association, 2013) engloba els següents diagnòstics dins del TEA: Autisme, Síndrome d’Asperger i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament. La classificació́ de TEA distingeix tres nivells de severitat segons la simptomatologia i la capacitat cognitiva.

Parlem d’espectre perquè̀ hi ha una gran variabilitat en la simptomatologia, en el grau d’afectació́ i en el moment evolutiu de cada nen. No es tracta d’una categoria única sinó́ que l’entenem com un continu que engloba casos greus i altres mes lleus. Les manifestacions del TEA, per tant, poden ser variades i l’afectació́ anirà̀ en funció́ de la capacitat intel·lectual i de les habilitats lingüístiques del nen. Tot i així́, en aquest espectre trobem alteracions comunes en les següents àrees:

 • Comunicació i llenguatge: contacte ocular intermitent, baixa intenció́ comunicativa, absència de senyalament o gestos descriptius. Alteració́ en la prosòdia (entonació i ritme de la veu mecànica o estranya ) o presentació́ d’ecolàlies (repetició de paraules i/o frases que han escoltat anteriorment). 
 • Interacció́ social: escàs inici i manteniment de l’atenció́ conjunta, joc solitari, manca de flexibilitat cognitiva, de reciprocitat i de plaer compartit.
 • Conducta estereotipada i repetitiva, juntament amb interessos restringits.

També́ poden presentar alteracions en el processament dels estímuls sensorials ja sigui per hipersensibilitat (molèstia davant de sorolls forts, sabors, textures, etc.) o bé per interessos inusuals (recerca sensorial amb textures o olors, fixacions visuals, etc.).

Quin pronòstic té?

Un cop rebeu el diagnòstic del vostre fill, possiblement us preguntareu si podrà seguir una escolarització ordinària, si desenvoluparà un llenguatge expressiu adequat o bé si les capacitats cognitives el permetran ser autònom. El TEA és un trastorn crònic amb un pronòstic variable en funció del grau de severitat i és difícil predir la seva evolució. L’experiència ens diu que hi ha factors que ens fan pensar en un pronòstic més favorable:

 • Diagnòstic i intervenció́ precoç̧
 • Desenvolupament cognitiu dins de la normalitat
 • Absència d’altres síndromes o trastorns orgànics
 • Llenguatge expressiu
 • Suport de l’entorn familiar i educatiu

Causes del TEA

Les causes del TEA no es poden determinar amb exactitud i actualment les investigacions indiquen que són multifactorials. Es coneixen alguns factors que poden augmentar el risc:

 • Antecedents familiars de TEA
 • Alteracions genètiques o síndromes associats
 • Complicacions durant l’embaràs o part prematur extrem
 • Consum de tòxics en la mare durant l’embaràs

Rebre el diagnòstic de TEA pot generar un sentiment de preocupació́, impotència, incertesa i molts dubtes respecte a la simptomatologia i el pronòstic. El diagnòstic és el primer pas per identificar i reconèixer les dificultats de l’infant per poder ajustar les nostres interaccions a les seves necessitats i ajudar-lo en el seu desenvolupament.

Recomanacions de llibres:

Szatmari, P (2006) Una mente diferente: comprender a los niños con autismo y sindrome de asperger. Barcelona: Paidós.

Martos, J., Llorente, M. ( 2017) El niño que se olvidó de mirar: comprender y afrontar el autismo. Madrid: La esfera de los libros.

Luengo, A., Díaz, M. (2016) Lucas tiene superpoderes. Ediciones DeFábula

Kraljic, H. (2016) Joan té autisme. Madrid: Jaguar.

 

Elena Picanyol, psicòloga

Més informació