Gestió i resolució de conflictes en el treball

13/07/2018
Gestió Equips

Els conflictes són desacords que passan entre dos o més persones quan l'acció d'una d'elles impedeix que l'altra o altres persones aconsegueixin el que necessiten.Els conflictes formen part de la vida personal, de parella, familiar i per descomptat laboral. Dins una empresa o un equip de treball els conflictes són inevitables.

En l'àmbit laboral com en altres espais quan les persones interactuen per obtenir resultats, intervenen factors de personalitat, conducta, valors, objectius i interessos que no sempre són fàcils de gestionar. Per tant, una de les primeres qüestions és acceptar que la possibilitat de tenir conflictes és normal.

Un clima laboral crispat, amb una comunicació inadequada o amb una falta de suport entre companys i companyes, afavoreix un clima estressant i conseqüències personals greus derivades d'això com, per exemple; tensió, descoratjament, angoixa o empipament.

La gestió del conflicte té com a objectiu contenir aquesta situació d'enfrontament violent i reconduir-la cap a formes d'interacció menys destructives. Això implica una transformació del conflicte, és a dir, un procés pel qual aquest passa de ser intractable o de molt difícil resolució, a ser tractable o susceptible de veure's resolt.

Passos per a la resolució d'un conflicte laboral:

Visualització del resultat esperat. Es tracta de centrar-nos en quin seria la situació desitjada i crear mentalment el procediment per dur-la a terme.

Plantejament del problema. Per buscar una solució, primer haurem de conèixer quin és el problema. Sembla fàcil, però per localitzar la veritable arrel del conflicte és important diferenciar que pugnes són l'origen i quines s'han anat creant al voltant com a conseqüència d'aquest.

Perspectiva guanyar. Hem de ser conscients que el nostre objectiu no és portar la raó o fer la nostra voluntat en detriment de les altres parts implicades en el conflicte, sinó trobar una solució en la qual tots guanyin.

Davant els problemes, creativitat. Simplement canviant el focus de la nostra visió del conflicte del problema cap a la solució, aconseguirem que la gestió del conflicte arribi a bon port. Ens facilitarà el treball dividir el problema en parts més petites i senzilles de resoldre de forma consensuada.

Actitud empàtica. Hem d'esforçar-nos per escoltar activament i comprendre les raons i arguments dels implicats en la controvèrsia.

En la pell de l'altre. Com a part d'aquest comportament empàtic, una recomanació és veure el problema des del punt de vista de l'altra persona.

Les coses clares. En la gestió de conflictes no és el moment d'ometre detalls que formen part del problema. Arribats a aquest punt, el millor que podem fer és treure a la llum tot el que considerem que està malament. Comentem totes les diferències per poder llimar-les i evitar que, en el futur, tornin a ressorgir.

La importància de la continuïtat. Una vegada que el conflicte s'ha resolt, és aconsellable no perdre el vincle creat després del procés de gestió del problema i que el nostre lideratge dins del grup serveixi també per a assegurar-nos que l'ambient positiu assolit perduri.

Totes les persones gaudim de la satisfacció i del benestar que ens retorna un bon ambient en el treball, ens sentim tranquils i tranquil·les, som més col·laboradors, riem més, fins i tot anem amb més ànim a treballar.

Per això és important no perdre de vista que davant un conflicte laboral existeixen eines que ens poden ajudar a gestionar els problemes. Que és alguna cosa normal i que sempre es pot arribar a una solució. No hem d'ofuscar-nos o patir, el primer pas per crear un ambient laboral positiu és buscar solucions als conflictes.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona