El Bullying

29/03/2019
Nens, Adolescents

L'assetjament escolar o bullying constitueix, avui en dia, un dels principals problemes dels centres escolars, la freqüència dels quals a les aules –i fora d'elles-, ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys.

Què és i com es defineix el bullying? Donen Olweus, un dels primers psicòlegs a conceptualitzar el terme, l'explica com una conducta de persecució física i/o psicològica que realitza un alumne o alumna amb un altre/a, al qual tria com a víctima de repetits atacs. El bullying ès considera un tipus de comportaments provocadors associats a actes intencionats i o d'agressió física i verbal (insults, amenaces...), però també d'agressivitat en les relacions socials (aïllament social, generació de rumors...).

Els nens exposats a la victimització sistemàtica per part dels seus companys poden patir problemes d'adaptació, solitud, ansietat generalitzada i social, baixa autoestima, alts nivells de símptomes psicosomàtics i problemes de depressió en l'edat adulta.

Igualment, l'evidència assenyala que l'assetjament i la victimització té influències pernicioses, no només en les víctimes d'assetjament escolar, sinó també en la resta dels alumnes que formen part d’una situació d'aquesta naturalesa, detectant-se, independentment del rol que s'exerceixi en aquesta, un risc més gran de patir desajustaments psicosocials i trastorns psicopatològics en l'adolescència i en l'etapa adulta en tots els alumnes implicats.

La detecció primerenca del bullying és transcendental per reconduir el seu curs i evitar conseqüències irreversibles o molt profundes en la víctima i els seus agressors.Els nens no sempre reconeixen que estan sent assetjats. Hi ha certs senyals indicatius, com: reticència a assistir a l'escola, disminució de  la gana, malsons, plor, símptomes de depressió o ansietat. L'assetjament es sol produir fora de l'aula, per exemple, en l'hora de l'esbarjo, en els passadissos, en els banys, en l'autobús escolar, així com mitjançant els mòbils i ordinadors, on la supervisió és limitada o nula.

Els centres educatius han de treballar juntament amb els alumnes perquè aquests siguin conscients de la importància i la gravetat del bullying, creant un ambient segur on es parla de l'assetjament escolar i es denunciï l'abús. Igualment, el rol fonamental que pot exercir el context familiar és innegable: les relacions de suport també poden protegir contra les influències negatives de les adversitats dels iguals. Per a aconseguir-ho, són fonamentals la comunicació, posar límits, fomentar el desenvolupament de l'empatia i ser un exemple en el rebuig a la violència com a forma d'educar i actuar. Informar els pares sobre les diverses cares de l'assetjament escolar i com es reflecteix en els nens que el pateixen poden fer que els progenitors detectin un possible cas de Bullying a temps, podent actuar d'una manera eficaç.

Són moltes les hores que passen els nens i nenes dins dels centres escolars. I el que succeeixi, juntament amb el que passi en la seva família, és clau per a un adequat desenvolupament psicològic i social. Si detectes en el teu fill algun símptoma que pugui estar relacionat amb el bullying busca ajuda professional i parla de seguida amb el centre escolar. La qualitat en les relacions i en l'afrontament dels conflictes al costat del rendiment acadèmic són claus en la construcció de la personalitat de cada individu.

 

Equip d'ATIA, psicologia i psiquiatria Barcelona